PUZ-2380-023-051-023/2023/MA - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PUZ-2380-023-051-023/2023/MA

Termin składania ofert: 13.04.2023 r godz. 10:00

CPV: 80510000-8, 79540000-1, 79530000-8

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych

Usługa specjalistycznego szkolenia z zakresu cyberprzestępczości prowadzonego w formie on-line wraz z usługą tłumaczenia w ramach projektu pt. "Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inetrreg V-A Republika Czeska-Polska

Postępowanie prowadzone jest w języku polskimza pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl, 

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/750062   oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/750062 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/750062 lub pocztą elektroniczną na adres: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/750062


 

Powrót na górę strony