Postępowania administracyjne

Postępowania administracyjne - dane teleadresowe

Data publikacji 16.06.2020

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
50-040 Wrocław, ulica Podwale 31-33

Sekretariat Wydziału: telefon 47 87 133 51
Faks: 47 87 112 59, telefon resortowy: (87) 112 59

Adres e-mail: wpa@wr.policja.gov.pl

Ważne:

Informuję, że biuro podawcze Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu  będzie czynny wyłącznie:

  • wtorki i piątki w godzinach od 11:00 do 14:00 w budynku Domu Klubowego „Śnieżka” we Wrocławiu przy Placu Muzealnym 16 (obok budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu),
  • w środy od godziny 11:00 do godziny 18:00 w budynku Domu Klubowego „Śnieżka” we Wrocławiu przy Placu Muzealnym 16 (obok budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu),
  • złożenie/wydanie broni do/z depozytu lub złomowanie broni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerami telefonu 47 87 141 01 lub 47 87 145 33

W związku z profilaktyka rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem (COVID 19) przyjmowanie interesantów będzie sie odbywało z zachowaniem reżimu sanitarnego, proszę o ile jest możliwe o ograniczanie kontaktów osobistych z pracownikami wydziału. Załatwianie spraw klientów Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, poza szczególnymi przypadkami będzię się odbywało korespondencyjnie (za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty elektronicznej w ramach platformy ePUAP albo podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Powyższe ograniczenia w przyjmowaniu interesantów obowiązują do odwołania !!!

W przypadku konieczności załatwienia innych spraw bądź uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt telefoniczny, poszczególny wykaz numerów telefonów znajduje się w zakładce KONTAKT na podstronie Postępowań Administracyjnych KWP we Wrocławiu.

Szczegółowe informację dotyczące: pozwoleń na broń, licencji detektywa, pracowników ochrony, dopuszczenia do pracy z bronią, odbiorów magazynów broni, uzgadniania planów ochrony obiektów obowiązkowej ochrony, zgłoszenia polowania dewizowego, zgłoszenia rekonstrukcji historycznej oraz listy lekarzy i psychologów z rejestru KWP we Wrocławiu, znajdują się w zakładce  Porady na podstronie Postępowania administracyjne.

WAŻNE:

  • Informacja o zmianie ustawy o broni i amunicji w zakresie uzyskiwania pozwoleń na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia:

Uprzejmie informuje, że w dniu 28 lipca 2023 roku wejdą w życie przepisy zmieniające ustawę z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (t.j. z 2022 r. poz. 2516 ze zm.) - zwaną dalej „uobia” - w zakresie uzyskiwania pozwoleń na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia.

W dodanym do art. 10 ustępie 3a „uobia” wskazano, że za ważną przyczynę posiadania broni dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia uważa się także – „chęć wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej zadeklarowaną przez funkcjonariusza Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, funkcjonariusza innej państwowej formacji uzbrojonej oraz żołnierza zawodowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada przydzieloną mu broń służbową, a także osobę pełniącą terytorialną służbę wojskową co najmniej dwa lata”.

Z brzmienia powyższego artykułu wynika, że zostaną rozszerzone ważne przyczyny uzasadniające wydanie pozwolenia na broń do osobnych celów: ochrony osobistej (art. 10 ust. 2 pkt 1 „uobia”) oraz ochrony osób i mienia (art. 10 ust. 2 pkt 2 „uobia”).

Dodany do art. 10 ustęp 3a „uobia” określa ważną samoistną przyczynę uzyskania pozwolenia na broń do ochrony osobistej, osób i mienia.

Podkreślić należy, że ten rodzaj uzyskanych uprawnień do posiadania broni nie daje możliwości świadczenia usług ochrony osób i mienia na rzecz innych osób oraz podmiotów, albowiem wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga posiadania koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (art. 15 ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. – t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995).

Zatem uznać należy, że pozwolenie na broń uzyskane w celu ochrony osób i mienia, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 „uobia”:

  • może być wykorzystywane wyłącznie do ochrony własnego mienia posiadacza tego pozwolenia oraz osób z jego otoczenia
  • nie może zostać wydane na broń samoczynną w postaci pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm oraz karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm.

UWAGA:

Ponadto, jak wynika z art. 18 ust. 4 „uobia”, organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń, jeżeli ustały okoliczności faktyczne, które stanowiły podstawę do jego wydania. Zatem w przypadku pozwolenia na broń wydanego na podstawie art. 10 ust. 3a „uobia” (czyli „chęć wzmocnienia potencjału obronnego …), będzie ono mogło zostać cofnięte na podstawie art. 18 ust. 4„uobia”, po przejściu na zaopatrzenie emerytalne lub zwolnieniu ze służby/pracy osób wymienionych w tym przepisie, bądź niewyrażeniu chęci dalszego wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Powrót na górę strony