PU-2380-087-016-069/2020/MA - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-087-016-069/2020/MA

Termin składania ofert: 11.08.2020 godz. 10:00

CPV: 30236000-2

Wartość zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w ramach projektu pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654

Niniejsza publikacja postępowania jest kopią postępowania opublikowanego na stronie Zamawiającego: http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/zamowienia_publiczne/przetargi/ dnia 01.07.2020 r. Umieszczenie kopii spowodowane jest zmianą strony internetowej Zamawiającego.

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można pobrać ze strony internetowej zamawiającego.

Oferty (tylko postać elektroniczna podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym) należy składać do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław do dnia 11.08.2020 do godz. 10:00. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz stanowi załącznik do SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 29.06.2020 r. i opublikowane dnia 01.07.2020 r. pod nr 2020/S 125-305653.

Powrót na górę strony