PU-2380-178-012-146/2020/ML - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-178-012-146/2020/ML

Termin składania ofert: 24.11.2020 godz. 11:00

CPV: 30125100-2

Wartość zamówienia:

Zapytanie o cenę - sukcesywne dostawy środków barwiących do urządzeń drukujących.

1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków barwiących do urządzeń drukujących.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania techniczne) oraz zamawiane ilości zostały opisane przez Zamawiającego w załącznikach numer 1.1 – 1.6 do SIWZ.

3. Zamawiający wymaga zaoferowania materiałów, które:

- są dobrej jakości i posiadają możliwość zastosowania w przewidzianym do ich użycia, danym typie urządzeń,

- nie narażą Zamawiającego na ryzyko poniesienia jakiejkolwiek szkody, w szczególności polegającej na uszkodzeniu urządzenia drukującego, do którego te materiały są przeznaczone lub utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji serwisowej,

- zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie,

- są fabrycznie nowe i pochodzą z bieżącej produkcji co oznacza, że zostały wyprodukowane po 01.01.2020 r.,

Zaproszenie do składania ofert zostało przekazane dnia 13.11.2020 r.

Termin składania ofert: 24.11.2020 r., do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 24.11.2020 r., do godz. 11.20

Powrót na górę strony