Fundusz socjalny emerytów i rencistów policyjnych

Fundusz socjalny dla osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego (renty) i członków ich rodzin

Informacje ogólne:

I.Zakres i sposób korzystania ze świadczeń socjalnych z funduszu przez osoby uprawnione, rodzaj świadczeń socjalnych oraz tryb przyznawania świadczeń socjalnych określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r., poz. 2391 ze zm.).

II. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu powołuje komisję socjalną do spraw podziału funduszu socjalnego dla osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i członków ich rodzin.

III. Postanowienia ogólne dotyczące komisji:

 1. Posiedzenia komisji odbywają się  raz w miesiącu. W zależności od potrzeb Przewodnicząca komisji może zwołać dodatkowe spotkanie komisji w danym miesiącu.
 2. Osoby powołane w skład komisji na czas pełnienia funkcji otrzymują, wydane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE związanych z rozpatrywaniem i opiniowaniem wniosków o przyznanie świadczeń.
 3. Osoby, o których mowa w punkcie 2 są zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji o osobach uprawnionych, członkach ich gospodarstw domowych oraz innych osobach, uzyskanych w ramach czynności związanych z gospodarowaniem środkami funduszu, w szczególności w celu analizy dokumentów przedkładanych przez osoby uprawnione oraz prowadzenia lub wglądu do ewidencji rodzajów i wysokości świadczeń przyznanych poszczególnym osobom uprawnionym.
 4. Komisja kieruje się zasadami bezstronności i sprawiedliwości oraz gospodarności posiadanymi środkami finansowymi.
 5. Komisja jest organem wyłącznie opiniodawczo-doradczym Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.
 6. Świadczenie socjalne przyznaje Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu.
IV. Zasady dotyczące pracy komisji:
 1. Do zadań komisji należy opiniowanie i weryfikowanie wniosków osób uprawnionych, które ubiegają się o świadczenia z funduszu.
 2. Komisja rozpatruje wnioski większością głosów, przy obecności co najmniej pięciu osób, w tym przewodniczącego lub zastępcy.
 3. W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos należy do Przewodniczącego.
 4. Członek komisji, który złożył wniosek o świadczenie z funduszu nie uczestniczy w części obrad dotyczącej rozpatrywania jego wniosku oraz nie bierze udziału w głosowaniu.
 5. Opinię, ustalenia oraz podpisy członków komisji odnotowuje się na wniosku osoby ubiegającej się o świadczenie.
 6. Z każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół, zawierający zbiorcze zestawienie rozpatrywanych świadczeń.
 7. Protokół wraz z propozycjami wysokości przyznanych świadczeń przedkładany jest Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu.
 8. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu zatwierdza wnioski i propozycje przedłożone przez komisję lub może je odrzucić i przekazać do ponownego rozpatrzenia bądź zweryfikować według własnego uznania.

V.

 1. Wnioski w sprawie świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia   emerytalnego i członków i ich rodzin kieruje się do Zespołu do spraw Mieszkaniowych i Socjalnych Wydziału Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu.
 2. Każdorazowo do wniosku należy dołączyć kserokopię ostatniej (aktualnej) decyzji w sprawie emerytury lub renty policyjnej, dokument poświadczający dochody małżonka (oryginał) oraz inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia socjalnego w szczególności zaświadczenia o stanie zdrowia, faktury lub rachunki imienne za poniesione koszty. 

VI. Wszelkich informacji w powyższych sprawach udziela Zespół ds. Socjalnych pod nr tel. 47 871 3577.

VII.  Wnisoki można składać:

 1. Pocztą na adres: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław z dopiskiem Zespół ds. Socjalnych Wydziału Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu.
 2. W punkcie przyjęć interesanta w budynku KWP we Wrocławiu (wejście od strony ul. Podwale lub ul. pl. Muzealny.
Powrót na górę strony