PU-2380-146-004-117/2020/ML - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-146-004-117/2020/ML

Termin składania ofert: 09.10.2020 godz. 11:00

CPV: 30197630-1

Wartość zamówienia:

Dostawa papieru i materiałów biurowych.

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 8714323 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP – Przetarg KWP – dostawa papieru i materiałów biurowych” – sprawa nr PU-2380-146-004-117/2020/ML”, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 09.10.2020 r. do godz. 11:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 09.10.2020 r. o godz. 11:15.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

  1. w kwestiach formalnych: przedstawiciel Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP we Wrocławiu – Pani Małgorzata Lenik, tel. 47 8714323;

  2. sprawy techniczne oraz związane z realizacją umowy – Monika Pomianowska (Wydział Zaopatrzenia KWP we Wrocławiu), telefon 47 8714373 lub Anna Kościołek ), telefon 47 8712155.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 01.10.2020 r., pod nr 591892-N-2020.

Powrót na górę strony